r e k l a m a
Prawo

Pełnomocnictwo

2010-03-05
 Pełnomocnictwo

Pełnomocnictwo jest to umocowanie do działania w cudzym imieniu oparte na oświadczeniu reprezentowanego (mocodawcy).
Pełnomocnictwo uregulowane zostało w art. 98-108 Kodeksu Cywilnego. Prawo polskie rozróżnia dwa rodzaje umocowania: pełnomocnictwo i przedstawicielstwo ustawowe (art. 96 par. 1 KC).

Przedstawicielstwo ustawowe to takie sytuacje, gdy z mocy prawa dana osoba jest uprawniona do reprezentowania innej osoby bez konieczności zawierania dodatkowych umów. Tak jest np. w przypadku dzieci i rodziców, kiedy to rodzice z mocy prawa, chyba, że są pozbawieni praw rodzicielskich, są przedstawicielami ustawowymi dzieci i mają prawo i obowiązek reprezentować dzieci i działać w ich imieniu.

Pełnomocnictwo to taki stosunek prawny, gdy jedna osoba występuje w charakterze i na rzecz drugiej osoby na podstawie zawartego między nimi stosunku prawnego, tzn. nie na podstawie ustawy, ale na mocy oświadczenia woli. W stosunku do pełnomocnictwa źródłem umocowania jest więc jednostronne oświadczenie woli reprezentowanego zwanego mocodawcą. Natomiast przedstawiciela określa się w tym stosunku prawnym mianem pełnomocnika. Oznacza to, że do tego, aby powstał prawny stosunek pełnomocnictwa, wystarczy, że mocodawca złoży oświadczenie woli osobie, która będzie go reprezentować. Dla wielu czynności prawnych wystarczy, że mocodawca udzieli pełnomocnictwa ustnie, natomiast są też sytuacje, kiedy do tego aby pełnomocnictwo było ważne wymagana jest specjalna forma- np. Pisemna, czy też w formie aktu notarialnego. Dobrze jednak w każdym przypadku, nawet, gdy wystarcza wg przepisów prawa forma ustna, mieć też pełnomocnictwo na piśmie. W ten sposób można łatwo udowodnić osobom, z którymi dokonuje się czynności prawnych w imieniu mocodawcy, że jest się do nich uprawnionym. Pełnomocnik musi mieć zdolność do czynności prawnych. Wystarczy, aby miał ograniczoną zdolność do czynności prawnych ( art. 100 KC).

Wyróżniamy następujące typy pełnomocnictw: 1)pełnomocnictwo ogólne, umocowanie do czynności zwykłego zarządu np. do pobierania czynszu; 2)pełnomocnictwo rodzajowe 3)pełnomocnictwo szczególne, które dotyczy indywidualnie określonej czynności prawnej. Przykłady: Pełnomocnictwo ogólne- czynności zwykłego zarządu, czyli prowadzenie spraw związanych z np. bieżącym zarządem nieruchomością; Pełnomocnictwo szczególne- np. sprzedaż określonego mieszkania, sprawy dotyczące małżonków (zawarcie małżeństwa). Adwokat będący pełnomocnikiem małżonka w przypadku rozwodu czy separacji musi mieć pełnomocnictwo do tej konkretnej sprawy (rozwodu, separacji) nie wystarczy pełnomocnictwo ogólne. Pełnomocnictwo rodzajowe, to takie, dzięki któremu pełnomocnik będzie mógł dokonywać w imieniu mocodawcy czynności prawnych określonego rodzaju np. sprzedawanie nieruchomości, zawieranie umów o pracę w imieniu przedsiębiorstwa.

Umocowanie do działania w imieniu mocodawcy gaśnie z różnych przyczyn. Po pierwsze wtedy, gdy zajdą okoliczności wskazane w treści samego pełnomocnictwa (np. Pełnomocnik miał nabyć na rzecz mocodawcy samochód, czego dokonał, pełnomocnictwo więc gaśnie, bo skończyła się czynność prawna, do której był umocowany). Po drugie, z powodu odwołania pełnomocnictwa. Po trzecie, w razie śmierci pełnomocnika lub mocodawcy albo likwidacji osoby prawnej. Ponadto wówczas, gdy pełnomocnik zrzeknie się pełnomocnictwa, utraci zdolność do czynności prawnych. Może zdarzyć się i tak, że dojdzie do wygaśnięcia pełnomocnictwa- np. Było ono udzielone na pewien okres czasu i czas ten minął.

Strony i ich organy lub przedstawiciele ustawowi mogą działać przed sądem osobiście lub przez pełnomocników. To, kto może być pełnomocnikiem w postępowaniu sądowym zależy od rodzaju postępowania. I tak, w postępowaniu administracyjnym pełnomocnikiem może być osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych. Może więc to być ktoś z rodziny, osoba obca, adwokat, radca prawny.

W postępowaniu cywilnym pełnomocnikiem przed sądem w sprawach cywilnych może być przede wszystkim adwokat lub radca prawny, a także rodzice, rodzeństwo. współuczestnik sporu. W postępowaniu karnym pełnomocnikiem oskarżonego/podejrzanego może być jedynie adwokat (względnie aplikant adwokacki). Osoba pokrzywdzona może także powołać pełnomocnika- adwokata. Ilość pełnomocników procesowych, których strona może powołać do reprezentowania jej interesów w procesie jest ograniczona w postępowaniu karnym- oskarżony może mieć jednocześnie 3 obrońców.

więcej na www.szmidtinwest.pl


Oceń artykuł:
Oceniono 2.88/5 (153 głosowania)
Zostaw komentarz:
autor:
komentarz:
dziś jest (antyspam):
 


Reklama   
Kursy walut
Money.pl - Serwis Finansowy nr 1
NBP 2016-02-05
USD 3,9420 -0,18%
EUR 4,4135 +0,13%
CHF 3,9756 +0,82%
GBP 5,7326 -0,86%
Wspierane przez Money.pl
Giełda
Money.pl - Kliknij po więcej
GPW (2016-02-05 18:59)
WIG 44671.66 +0,26%
WIG20 1790.87 +0,12%
mWIG40 3437.99 +0,84%
sWIG80 12463.00 +0,05%
Wspierane przez Money.pl