r e k l a m a
Prawo

Ekwiwalent za niewykorzystany urlop

2010-03-12
Ekwiwalent za niewykorzystany urlop

Ekwiwalent za niewykorzystany urlop jest świadczeniem pieniężnym należnym pracownikowi, który z przyczyn określonych w ustawie nie może zrealizować swego prawa urlopowego. Pracownik nabywa prawo do ekwiwalentu w dniu rozwiązania lub wygaśnięcia umowy o pracę i wtedy powinien go od pracodawcy otrzymać.

Pracodawca nie ma jednak obowiązku uiszczania ekwiwalentu pieniężnego, w przypadku, gdy strony postanowią o wykorzystaniu urlopu w czasie pozostawania pracownika w stosunku pracy na podstawie kolejnej umowy o pracę, zawartej z tym samym pracodawcą bezpośrednio po rozwiązaniu poprzedniej umowy z tym pracodawcą.

Ekwiwalent za niewykorzystany urlop jest elementem wynagrodzenia ze stosunku pracy, dlatego podlega ochronie tak jak to wynagrodzenie. Oznacza to, że potrąceń z niego można dokonywać tylko w granicach określonych w kodeksie pracy, a niewypłacenie ekwiwalentu w terminie upoważnia pracownika do żądania jego wypłaty wraz z ustawowymi odsetkami.

Ważne jest również to, że ekwiwalent za urlop zaległy należy się w pełnej wysokości, natomiast za rok bieżący, w którym zatrudnienie ustaje - w wysokości proporcjonalnej do okresu przepracowanego.
Ekwiwalent ustala się według zasad obowiązujących przy obliczaniu wynagrodzenia urlopowego. Przy ustalaniu wysokości ekwiwalentu, najpierw trzeba obliczyć ekwiwalent za jeden dzień urlopu, a następnie za jedną godzinę urlopu. Następnie należy pomnożyć go przez liczbę godzin niewykorzystanego urlopu. Zanim jednak pracodawca przystąpi do ustalania tzw. podstawy wymiaru, czyli sumy uzyskanych przez pracownika stałych i zmiennych składników wynagrodzenia w wymiarze miesięcznym, musi zweryfikować, z czego składało się jego wynagrodzenie w okresie 3 miesięcy kalendarzowych, poprzedzających miesiąc, za który przysługuje ekwiwalent.
Podstawę wymiaru oblicza się różnie w zależności od tego, czy pracownik otrzymuje pensję w stałej miesięcznej stawce, czy też składa się ona ze zmiennych elementów np. premii uznaniowych, których wysokość uzależniona jest od wyników pracy. I tak, składniki wynagrodzenia określone w stawce miesięcznej w stałej wysokości, uwzględnia się przy ustalaniu ekwiwalentu w wysokości należnej w miesiącu nabycia prawa do tego ekwiwalentu.

Natomiast w przypadku zmiennego wynagrodzenia, w celu obliczenia podstawy wymiaru, jego składniki, przysługujące za okresy nie dłuższe niż jeden miesiąc, uzyskane w okresie 3 miesięcy poprzedzających miesiąc nabycia prawa do ekwiwalentu należy podzielić przez trzy. A jeśli składniki wynagrodzenia przysługują pracownikowi za okresy dłuższe niż jeden miesiąc (np. premie kwartalne), to wypłacone w okresie 12 miesięcy bezpośrednio poprzedzających miesiąc nabycia prawa do ekwiwalentu, uwzględnia się w średniej wysokości z tego okresu.

Do podstawy wymiaru przyjmuje się nawet te składniki wynagrodzenia, które przysługiwały za okres, z którego ustalana jest ta podstawa, a zostały wypłacone w terminie późniejszym.
Jeżeli pracownik nie przepracował pełnego trzymiesięcznego okresu, wynagrodzenie faktycznie uzyskane przez niego w tym okresie dzieli się przez liczbę dni pracy, za które przysługiwało to wynagrodzenie, a otrzymany wynik mnoży się przez liczbę dni, jakie pracownik przepracowałby w ramach normalnego czasu pracy, zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy.
Następnie, aby obliczyć ekwiwalent za jeden dzień urlopu, podstawę wymiaru dzieli się przez współczynnik, który pracodawca ustala odrębnie w każdym roku kalendarzowym. Uzyskany wynik podzielony przez 8 godzin daje ekwiwalent za jedną godzinę urlopu. Teraz wystarczy go pomnożyć przez liczbę godzin niewykorzystanego przez pracownika urlopu.

Roszczenie o ekwiwalent przedawnia się z upływem lat trzech od wymagalności roszczenia - najczęściej jest to data rozwiązania stosunku pracy.
 
 

 


Oceń artykuł:
Oceniono 2.78/5 (242 głosowania)
Zostaw komentarz:
autor:
komentarz:
dziś jest (antyspam):
 


Reklama   
Kursy walut
Money.pl - Serwis Finansowy nr 1
NBP 2016-02-05
USD 3,9420 -0,18%
EUR 4,4135 +0,13%
CHF 3,9756 +0,82%
GBP 5,7326 -0,86%
Wspierane przez Money.pl
Giełda
Money.pl - Kliknij po więcej
GPW (2016-02-05 18:59)
WIG 44671.66 +0,26%
WIG20 1790.87 +0,12%
mWIG40 3437.99 +0,84%
sWIG80 12463.00 +0,05%
Wspierane przez Money.pl