r e k l a m a
Prawo

Do jakiego sądu złożyć pozew

2010-04-14
Do jakiego sądu złożyć pozew

Przez właściwość sądu określa się zdolność konkretnego sądu do rozstrzygnięcia danej sprawy. Zatem, każdy, kto wnosi sprawę do sądu musi w pierwszej kolejności ustalić, jaki sąd w danej kwestii będzie sądem właściwym, aby dobrze skierować pozew lub wniosek.
Istnieją dwa podstawowe rodzaje właściwości: rzeczowa oraz miejscowa.

Jest także właściwość funkcjonalna (instancyjna) która jest odmianą właściwości rzeczowej.

Właściwość rzeczowa określa, który sąd jest właściwy do rozstrzygnięcia merytorycznego w danej instancji. Ustalając jaki sąd jest właściwy, należy w pierwszym rzędzie wziąć pod uwagę właściwość sadu okręgowego. Katalog tych spraw wskazuje art. 17 Kodeksu Postępowania Cywilnego, który określa że do właściwości sądów okręgowych należą sprawy:
•    prawa niemajątkowe i łącznie z nimi dochodzone roszczenia majątkowe oprócz spraw o ustalenie lub zaprzeczenie pochodzenia dziecka, o ustalenie bezskuteczności uznania ojcostwa oraz o rozwiązanie przysposobienia,
•    ochronę praw autorskich i pokrewnych, jak również dotyczących wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych, znaków towarowych, oznaczeń geograficznych i topografii układów scalonych oraz o ochronę innych praw na dobrach niematerialnych,
•    roszczenia wynikające z prawa prasowego,
•    prawa majątkowe, w których wartość przedmiotu sporu przewyższa siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych, a w postępowaniu w sprawach gospodarczych sto tysięcy złotych, oprócz spraw o alimenty, o naruszenie posiadania i o ustanowienie rozdzielności majątkowej między małżonkami oraz spraw o uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym,
•    wydanie orzeczenia zastępującego uchwałę o podziale spółdzielni,
•    uchylenie, stwierdzenie nieważności albo o ustalenie nieistnienia uchwał organów osób prawnych lub jednostek organizacyjnych niebędących osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną,
•    zapobieganie i zwalczanie nieuczciwej konkurencji.
•    postępowania odrębne (np. postępowanie w sprawach gospodarczych, czy w sprawach prawa pracy)

Właściwość funkcjonalna (instancyjna) - W postępowaniu cywilnym, rolę sądu I instancji pełni sąd rejonowy, bądź sąd okręgowy, zaś sądem II instancji - jest sąd okręgowy (wobec sądu rejonowego jako sądu pierwszoinstancyjnego) oraz sąd apelacyjny (wobec sądu okręgowego jako sądu pierwszoinstancyjnego).

W ściśle określonych przypadkach, przysługuje skarga kasacyjna do Sądu Najwyższego, którą wnosi się w danej sprawie po prawomocnym rozstrzygnięciu przez sąd II instancji. Skarga kasacyjna stoi na straży wykonywania prawa przez sądy, oraz jego jednolitej wykładni.

Właściwość miejscowa polega na tym, że powództwo należy wytaczać przed sąd I instancji, w okręgu którego pozwany ma miejsce zamieszkania. Jeżeli pozwany nie ma miejsca zamieszkania w Polsce, ogólną właściwość oznacza się według miejsca jego pobytu w Polsce, a gdy nie jest ono znane lub nie leży w Polsce - według ostatniego miejsca zamieszkania pozwanego w Polsce.

Jeżeli pozwanym jest osoba prawna (np. spółka prawa handlowego) lub innym podmiotem nie będącym osobą fizyczną (np. wspólnota mieszkaniowa), powództwo wytacza się według miejsca siedziby danego podmiotu. W przypadku powództwa przeciwko Skarbowi Państwa, powództwo wytacza się według siedziby państwowej jednostki organizacyjnej, z której działalnością wiąże się dochodzone roszczenie.
Sąd właściwy ( zarówno sąd właściwy miejscowo, jak i rzeczowo) w chwili wniesienia pozwu pozostaje właściwy aż do ukończenia postępowania, choćby podstawy właściwości zmieniły się w toku sprawy np. zmiana miejsca zamieszkania lub siedziby pozwanego.

Chwilą wniesienia pozwu jest złożenie pozwu w biurze podawczym, nadanie go w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego, a w określonych okolicznościach także złożenie w dowództwie jednostki wojskowej, w administracji zakładu karnego lub u kapitana statku.

Sąd, do którego wpłynął pozew lub wniosek zawsze bada czy został on wniesiony właściwie. Jeżeli stwierdzi on swoją niewłaściwość, przekaże sprawę sądowi właściwemu. Czynności dokonane w sądzie niewłaściwym pozostają w mocy.

kraj24.pl


Oceń artykuł:
Oceniono 2.83/5 (211 głosowania)
Zostaw komentarz:
autor:
komentarz:
dziś jest (antyspam):
 


Reklama   
Kursy walut
Money.pl - Serwis Finansowy nr 1
NBP 2015-11-25
USD 4,0215 +0,48%
EUR 4,2680 +0,17%
CHF 3,9431 +0,34%
GBP 6,0651 +0,16%
Wspierane przez Money.pl
Giełda
Money.pl - Kliknij po więcej
GPW (2015-11-25 15:11)
WIG 48003.35 +0,20%
WIG20 1941.18 -0,14%
mWIG40 3585.05 +0,03%
sWIG80 13158.34 +0,31%
Wspierane przez Money.pl